Technické informace - Baterie

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám usnadnili přístup k důležitým informacím, zajímavým aktualitám v našem oboru a často kladeným dotazům. Proto jsme pro Vás připravili tuto stránku, věnující se odbornému poradenství v naší branži.

 

Výstupní  graf kapacitního zátěžového testu (tester Alfabat) u baterie Goowei VRLA 6-EVF-45, kde je výsledkem zbytková kapacita 34 procent.

Baterie je tedy spotřebovaná ovšem nejedná se o výrobní vadu. Níže ještě přidávám text servisního technika, který byl uveden na servisním listu.

 

Reklamace NEBYLA uznána. Popsaná, ani žádná jiná závada se neprojevila. Akumulátor dodán k reklamaci v zasulfatovaném stavu. Po oživení, dobití, důkladné analýze a diagnostice nebyla shledána jakákoliv závada. Sulfatace je způsobena vlivem nedostatečného dobíjení (např. porucha dobíjení) nebo vlivem extrémně hlubokého vybíjení. Při kapacitním vybíjecím testu nevykazovala baterie žádné enormní anomálie vzhledem ke zmíněnému stavu. Stávající zbytková kapacita je zhruba 34%.  Akumulátor je téměř spotřebovaný, ve funkčním stavu, bez výrobních vad.

 

NIKDY nenechávejte/neskladujte akumulátor ve vybitém stavu (měřeno bez zatížení 12,3V a méně)!

NIKDY nenechte akumulátor upadnout do stavu hlubokého vybití (měřeno bez zatížení 11,9V a méně)!

Co je to akumulátor (baterie)?

Nejjednodušší definice: AKUMULÁTOR je elektrochemický zdroj elektrické energie. Pro upřesnění je nutné dodat, že se jedná o zdroj stejnosměrného elektrického proudu. Základní vlastnost akumulátoru, či schopnost chceme-li, je akumulace elektrické energie (kumulovat čili hromadit, odtud název akumulátor). Za akumulátor můžeme považovat každý sekundární galvanický článek (dle italského přírodovědce Luigiho Galvaniho, který jako první pozoroval vliv malého elektrického výboje, při pitvě žáby, přičemž elektrody tvořili kovový nástroj a kovový podklad). Každý akumulátor, aby fungoval, musí sestávat minimálně z jednoho článku, jmenovité napětí 2V. Článek, aby fungoval, musí sestávat minimálně ze 3 reaktantů. Prvním reaktantem je záporná elektroda (katoda), druhý reaktant vytváří prostředí, u olověných akumulátorů hovoříme o elektrolytu (roztok kyseliny sírové a vody) a třetím reaktantem je kladná elektroda (anoda). Při uzavření elektrického obvodu, začne v článku docházet k chemické reakci. K vybíjení nebo k nabíjení. Při vybíjení prochází elektrický proud od záporné elektrody ke kladné, přičemž dochází k přeměně chemické energie na elektrickou, tento jev trvá do doby, dokud nejsou aktivní hmoty reaktantů spotřebovány. Akumulátor se od běžných primárních článků (tužkové baterie, apod.) liší tím, že aktivní hmoty reaktantů lze během životnosti akumulátorů opět obnovit pomocí nabíjení. Proud elektronů přinutíme k opačnému průchodu, od kladné elektrody k záporné.

Co je to baterie?

Bezesporu nejrozšířenější a nejpoužívanější termín pro chemický zdroj elektrické energie, bývá často, avšak nesprávně, používán v souvislosti s obyčejnými tzv. primárními články (např. AA tužkové baterie, apod.). Výrazem BATERIE lze totiž správně označit pouze elektrochemický zdroj, sestavený z více článků. V praxi to znamená, že např. autobaterie, určená ke startování motorů, je nazvána správně, protože se skládá zpravidla ze 6 článků, a její jmenovité napětí je tedy 12V (6 krát 2V). Naproti tomu tužkový článek, se rozhodně baterií nazývat nedá, protože žádnou baterii článků neutváří. Dva a více kusů tužkových článků již baterií nazvat lze. Baterie je tedy výraz, jenž lze použít pro pojmenování různých druhů článků, primární (nelze opět nabíjet) či sekundární (akumulátory), avšak vždy musí tyto články tvořit skupinu dvou a více kusů.

Co je to bezúdržbový akumulátor a jak se liší od údržbového?

Výrazem BEZÚDRŽBOVÝ akumulátor (či autobaterie, motobaterie, atd.) v současné době označujeme produkt, který z hlediska kontroly stavu hladiny elektrolytu (roztoku kyseliny sírové a vody) a dolévání destilované vody, tento servis nevyžaduje. Moderní baterie, které mají horní víko napevno přitavené ke spodní schránce nelze v takovém případě ani otevřít a kontrolovat. Tyto bezúdržbové baterie mají zpravidla v horní části schránky integrovaný labyrintový systém, který zabraňuje úniku elektrolytu při náhodném převržení baterie na bok, např. při přepravě či nehodě automobilu. Naproti tomu údržbové akumulátory jsou vybaveny klasickými zátkami, vyžadují pravidelnou kontrolu a v případě převrhnutí začnou téměř okamžitě vytékat.

Proč tedy bezúdržbové akumulátory není potřeba dolévat a údržbové ano? Důvodem je nežádoucí chemická reakce zvaná elektrolýza, která probíhá současně s žádoucími chemickými procesy uvnitř článků baterie. Při elektrolýze roztoku kyseliny sírové a vody (např. u klasických zaplavených autobaterií se jedná o 38% roztok H2SO4) dochází při nabíjení baterie k plynování na každé vnitřní elektrodě v článcích. Plyny (prvky H a O) vodík a kyslík, které se tvoří na elektrodách při chemických procesech a unikají z baterie do prostoru, jsou základními stavebními kameny molekuly vody = H2O (jeden atom vodíku a 2 atomy kyslíku). Tím, že plyny unikají z baterie, prakticky ubývá vody v roztoku. U běžných údržbových baterií není tomuto jevu nijak zabraňováno, a úbytek vody je mnohem vyšší. Proto je třeba pravidelně doplňovat destilovanou vodu. Elektrolýza samozřejmě probíhá také u bezúdržbových typů baterií, avšak díky moderním výrobním technologiím se jí lze velmi účinně bránit. Jedním z nejúčinnějších prostředků obrany je přidávání jiných chemických prvků do olověných desek (elektrod), při jejich výrobě (proces se nazývá legování = slévání). Vzácnější prvky mohou být v našem případě např. kalcium nebo stříbro. Platí zde přímá úměrnost, čím méně elektrolýzy tím méně ubývá vody.

 

Je bezúdržbový olověný akumulátor skutečně absolutně bezúdržbový?

Ne. Jak již bylo popsáno v jednom z předchozích příspěvků, přívlastek bezúdržbový si akumulátor zaslouží pouze z hlediska kontroly stavu hladiny elektrolytu. Jednoduše řečeno, neudržovat v tomto smyslu znamená nedolévat. Ve všech jiných směrech se naopak údržba o akumulátor vyplatí. 

Jakou údržbu vyžaduje bezúdržbový akumulátor?

Žádnou, při provozu za optimálních podmínek. Optimální podmínky však nepanují v našich zeměpisných polohách celoročně. Proto především v zimním období je třeba věnovat akumulátoru zvýšenou pozornost. Je dobré znát alespoň základní vlastnosti a principy fungování startovací baterie, za různých podmínek a podle toho se přizpůsobit. Nejdůležitější je udržovat baterii stále plně nabitou. Docílit tohoto stavu lze několika způsoby. Během provozu v motorovém vozidle dobíjí baterii součástka zvaná alternátor. Funguje-li alternátor správně, není co řešit. Problémy mohou nastat v případě, kdy alternátor z různých důvodů nestačí baterii plně dobíjet. Podívejte se na následující tabulku, kde popisujeme problémové situace, co způsobují a jaké je možné řešení = údržba.

 

o baterii neprospívá?

 příčina příklad následek řešení
 časté startování  sanitka, taxislužba, kurýrní auto, časté starty a krátké ujeté vzdálenosti  alternátor nestačí během krátké jízdy baterii plně dobít, ta postupem času a s dalším starty neustále ztrácí kapacitu, až přestane dodávat energii a vlivem sulfatace již nelze obnovit  baterii pravidelně dobíjet, alespoň jednou měsíčně i častěji, nebo v době mimo provoz vozidla připojovat baterii na udržovací proud, na tak zvanou "doušťouchávačku"
 krátké pravidelné jízdy  krátké cesty autem do práce, obchodní cestující ve městě, dodávky a rozvoz zboží, služební automobil  alternátor nestačí během krátké jízdy baterii plně dobít, ta postupem času a s dalším starty neustále ztrácí kapacitu, až přestane dodávat energii a vlivem sulfatace již nelze obnovit  baterii pravidelně dobíjet, alespoň jednou měsíčně i častěji, nebo v době mimo provoz vozidla připojovat baterii na udržovací proud, na tak zvanou "doušťouchávačku"
 porucha dobíjení  porucha nebo špatné nastavení součástky, která v autě vyrábí elektrickou energii (přeměna mechanické energie na elektrickou), a která rovněž dobíjí baterii  alternátor baterii vůbec nedobíjí nebo příliš málo, ta dodává energii nashromážděnou při nabití z výroby, brzy skončí zcela vybitá  změřením alternátoru se dozvíte, je-li vadný či špatně nastavený (správné napětí 13,8 až 14,2V), svěřte auto do péče odborného servisu
 porucha přebíjení  porucha nebo špatné nastavení součástky, která v autě vyrábí elektrickou energii (přeměna mechanické energie na elektrickou), a která rovněž dobíjí baterii  alternátor baterii přebíjí, závada se neprojeví tak brzy jako v případě špatného dobíjení, ale hrozí riziko, že se baterie vlivem nadměrného přebíjení poškodí, při přebíjení dochází k nadměrnému plynování a tím k úbytku vody  změřením alternátoru se dozvíte, je-li vadný či špatně nastavený (správné napětí 13,8 až 14,2V), svěřte auto do péče odborného servisu
 dlouhodobá odstávka auta  pravidelně používané auto je odstaveno na několik týdnů z důvodu poruchy, nemoci, či služební cesty, atd.  baterie vlivem samovybíjení neustále přichází o svou nakumulovanou energii, samovybíjení probíhá i u moderních baterií (asi 1% kapacity denně), i přesto že  je baterie odpojena, připojená baterie může být navíc vybíjena dalšími spotřebiči jako je např. alarm, hodiny apod.  je-li to možné (alarm) před dlouhodobou odstávkou automobilu baterii alespoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepším případě baterii dobijte a odpojte, nebo demontujte, plně dobijte a uskladněte
krátkodobá odstávka auta  např. na týden či 14 dnů, zimní prázdniny,  dovolená, nemoc, apod.  plně nabitá či nová baterie tomuto výpadku v provozu odolá snadno, starší baterie, zčásti vybitá, nebo v zimním období, kdy se za provozu baterie hůře dobíjí, může zkolabovat  je-li to možné (alarm), před krátkodobou odstávkou automobilu baterii alespoň odpojte (pozor na heslo u autorádia), v lepším případě baterii odpojte a plně dobijte
 ponechání zapnutých spotřebičů (světla, rádio, atd.)  klasická situace kdy zapomenete rozsvícená světla, necháte puštěné rádio, nebo malou lampičku v zavazadlovém prostoru  baterie dodává energii dokud se zcela nevybije, situace není vážná, když se baterie za několik hodin (maximálně pár dnů) opět plně dobije, jinak hrozí nevratné poškození (sulfatace)  po zjištění situace baterii ihned dobijte na plnou kapacitu, v případě startu na kabely musíte ujet delší vzdálenost, aby se baterie alespoň trochu zregenerovala, přesto po té doporučujeme odpojit a plně dobít
 mnoho spotřebičů v pohotovostním režimu  podobná situace jako při zapomenutých rozsvícených světlech, baterie ztrácí kapacitu samovybíjením a dalšími spotřebiči v režimu standby (rádio, hodiny, navigace, trvale zapojené LED diody, alarm, atd.)  je-li baterie nová či pravidelně dobíjená je vše v pořádku, v případě starší baterie či delší odstávky auta, nebo kombinace více neduhů popsaných v této tabulce, může se situace zkomplikovat a baterie se může vybít za pár dnů  zvažte je-li nutné udržovat tolik spotřebičů v pohotovostním režimu pokud není auto nastartované, je-li to možné (alarm) odpojujte spotřebiče od elektroinstalace vozu, jinak baterii pravidelně dobíjejte
 starší baterie a zimní období  za optimálních podmínek funguje baterie perfektně, během zimního období však ztuhne olej v motoru, pohonné hmoty pomaleji dotečou do motoru - nastartování trvá déle, chemické procesy se zpomalují - dobíjení trvá déle  čím déle trvá zima, tím déle je baterie provozována za zhoršených podmínek, to znamená, že se hůře dobíjí a při startech více namáhá, kapacita neustále klesá, až se baterie vybije  jde-li o průměrně starou baterii, vyplatí se ji dobít a vrátit do provozu, je-li o baterii starší 5 let, je vhodné ji prověřit, případně dobít a vrátit, předcházejte tomuto stavu pravidelným dobíjením (v zimním období alespoň 1x za dva měsíce), čím častěji tím lépe

 

Výstupní  graf kapacitního zátěžového testu (tester Alfabat) u baterie Goowei VRLA 6-EVF-45, kde je výsledkem zbytková kapacita 34 procent.

Baterie je tedy spotřebovaná ovšem nejedná se o výrobní vadu. Níže ještě přidávám text servisního technika, který byl uveden na servisním listu.

 

Reklamace NEBYLA uznána. Popsaná, ani žádná jiná závada se neprojevila. Akumulátor dodán k reklamaci v zasulfatovaném stavu. Po oživení, dobití, důkladné analýze a diagnostice nebyla shledána jakákoliv závada. Sulfatace je způsobena vlivem nedostatečného dobíjení (např. porucha dobíjení) nebo vlivem extrémně hlubokého vybíjení. Při kapacitním vybíjecím testu nevykazovala baterie žádné enormní anomálie vzhledem ke zmíněnému stavu. Stávající zbytková kapacita je zhruba 34%.  Akumulátor je téměř spotřebovaný, ve funkčním stavu, bez výrobních vad.

 

NIKDY nenechávejte/neskladujte akumulátor ve vybitém stavu (měřeno bez zatížení 12,3V a méně)!

NIKDY nenechte akumulátor upadnout do stavu hlubokého vybití (měřeno bez zatížení 11,9V a méně)!